a
b
c
d
Հայ Մշակույթի, Գիտության Եւ Կրթության Զարգացման Հիմնադրամ
24/04/2015

Փարիզի քաղաքապետարանի եզակի Ցուցահանդէսը՝ «ARMÉNIE 1915»

Culture.AM Paris

Hayernaysor-ի փոխանցմամբ Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ անառարկելի, Փաստարկը՝ հանրամատչելի Փարիզի քա­ղաքա­պետա­րանի «Arménie 1915» ցուցահան­դէ­սը իր դռնե­րը պիտի բա­նայ Ապ­րիլ 29ին։ Պիտի տե­ւէ մին­չեւ Յու­լիս 4։ Փա­րիզի քա­ղաքա­պետ Անն Հի­տալ­կո­յի նախաձեռ­նութեամբ կազ­մա­կեր­պուած ցու­ցա­հան­դէ­սը կը հետապնդէ եր­կու նպա­տակ՝ ցեղասպա­նու­թեան ճա­նաչումն ու դա­տապար­տումը, ապա նաեւ կանխարգի­լու­մը՝ դաստիարակութեամբ։ Ազա­տու­թիւննե­րու պաշտպանու­թիւն, արդա­րու­թեան հե­տապնդում, պատ­մա­կան ճշմարտութիւն, յիշողու­թեան կա­րեւո­րու­թիւն կը կազ­մեն քաղաքացիական իրաւունքնե­րու ամ­բողջու­թիւն մը, որ հան­րա­պետա­կան արժէքները ընդգծե­լու ու ու­սուցա­նելու կը ծա­ռայէ։ Այս մասին կը յայտնէ “Նոր Յառաջ”-ը։

Փա­րիզ քա­ղաքը բազ­մա­դէմ ու բազ­մազգ է։ Հա­մար­կումը դար­ձած է քաղաքա­կան իս­կա­կան մարտահրաւէր։ Հայ հա­մայնքը 1920ական թուական­նե­րէն մաս­նակցած է Փա­րիզի ամէ­նօրեայ կեան­քին, իբր օրինակե­լի քա­ղաքա­ցիներ։ Հե­տեւո­ղակա­նօրէն հե­տապնդած է Ցեղասպա­նու­թեան ճա­նաչ­ման պա­հան­ջը։ Այ­սօր, քա­ղաքա­կան իրավիճա­կը կը բար­դա­նայ, կրօ­նական ու ազ­գայնա­կան ծայ­րա­յեղ դիրքորոշումներ կը ցցուին։ Բռնա­րարքնե­ր կը կա­տարուին յա­նուն խեղաթիւ­րուած նպա­տակ­նե­րու։ Այս պայ­մաննե­րուն մէջ Հայկական դատը, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամեակին, կը հան­դիսանայ մարդկա­յին իրա­ւանց հե­տապնդու­մի, պատ­մա­կան ճշմար­տութիւն, ար­դա­րու­թիւն հետապնդե­լու օրի­նակե­լի պարագայ։

ու­ցա­հան­դէ­սը կը գոր­ծա­ծէ ար­դիական թուային ճարտարագիտա­կան մի­ջոց­նե­րը, էն­թե­րաք­թիվ պաս­տառներ։ Դպրո­ցական­նե­րու այ­ցե­լու­թեան հա­մար ալ յա­տուկ մանկավարժա­կան խա­ղի ձե­ւով հար­ցա­րան պատրաստուած է։

Մուտքը անվճար է։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի գլխա­ւոր իրա­գոր­ծողն է՝ պատ­մա­բան Ռեմոն Գէոր­գեան, որուն իբր օգ­նա­կան հան­դի­սացած են՝ Պո­րիս Աճէմեան, Լե­ւոն Նոր­տի­կեան եւ Հայկ Դե­մոյեան՝ Ցեղասպա­նու­թեան թան­գարանէն:

Մանրամասները՝  Hayernaysor.am կայքում

Գալիք Իրադարձություններ

Չկան սպասվող իրադարձություններ այս պահին.

Անհրաժեշտ է: $1,060
107%
Հավաքված է: $1,132 | Մնացած օրեր: 0